THÔNG BÁO

Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty và Lập danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem chi tiết tại đây. 

Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ