SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức trên bờ

Tổ chức HTQL ở trên bờ được thể hiện bằng sơ đồ tổ chức dưới đây:

Sơ đồ tổ chức dưới tàu

Tổ chức HTQL ở dưới tàu được thể hiện bằng sơ đồ tổ chức dưới đây:

TIN MỚI NHẤT