QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 2023

Xem chi tiết tại đây. 

1. Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc ông Lê Trung Hà

2. Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Vũ Hoàng Phương

3. Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Tạ Thị Tuyết Minh

Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ