Điều lệ công ty và các Quy chế kèm theo 2021

1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.

Xem tài liệu tại đây.

2. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Xem tài liệu tại đây.

3. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Xem tài liệu tại đây.

4. Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Xem tài liệu tại đây.


TIN MỚI NHẤT
Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ