Tài liệu họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2022

1. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

2. Hướng dẫn tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

3. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2022

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

4. Báo cáo (dự thảo)

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Share this post
Tags
Archive