Quan Hệ Cổ Đông


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

Xem Thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Xem Thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2016

Xem Thêm

Báo cáo tài chính 2016

Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem Thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xin ý kiến cổ đông

Xin ý kiến cổ đông

Xem Thêm

Xin ý kiến cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Xem Thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (INLACO - HP) báo cáo tài chính quý II năm 2015:

Xem Thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO - HP) báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014:

Xem Thêm

Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán

Đại hội cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài INLACO - HP năm 2015, nhiệm kỳ V (2015-2020)....

Xem Thêm

Đại hội cổ đông năm 2015

 < 1 2


Tin Mới Nhất