Sơ đồ quy trình tổ chức


1. Sơ đồ tổ chức trên bờ

Tổ chức HTQL ở trên bờ được thể hiện bằng sơ đồ tổ chức dưới đây:

 

2. Sơ đồ tổ chức dưới tàu

Tổ chức HTQL ở dưới tàu được thể hiện bằng sơ đồ tổ chức dưới đây:


Tin Mới Nhất