Sơ đồ cơ cấu tổ chức


Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số năm 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của Công ty bao gồm:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:


Tin Mới Nhất