Quan Hệ Cổ Đông


Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem Thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 2019

Báo cáo tài chính Quý 1 2019

Xem Thêm

Báo cáo tài chính Quý 1 2019

Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2019

Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2019

Xem Thêm

Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2019

Thông báo mời họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem Thêm

Thông báo mời họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị

Xem Thêm

Nghị quyết hội đồng quản trị

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Xem Thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo cổ phiếu được ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Thông báo cổ phiếu được ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Xem Thêm

Thông báo cổ phiếu được ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 2018

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 2018

Xem Thêm

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 2018

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Xem Thêm

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem Thêm

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2018

Xem Thêm

Báo cáo tình hình  quản trị công ty 2018

Bao cao tai chinh 2018

Bao cao tai chinh 2018

Xem Thêm

Bao cao tai chinh 2018

Bao cao tai chinh Q3/2018

Bao cao tai chinh Q3/2018

Xem Thêm

Bao cao tai chinh Q3/2018

Giao dịch chứng khoán hạn chế

Giao dịch chứng khoán hạn chế

Xem Thêm

Giao dịch chứng khoán hạn chế

Giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM

Thông báo giao dịch cổ phiếu mã chứng khoán ILC trên sàn Upcom từ ngày 10/08/2018

Xem Thêm

Giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM

 1 2 3 > 


Tin Mới Nhất